Διδάσκοντες

Στο ΠΜΣ μπορούν να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να αναζητήσετε τον/τους διδάσκοντες έχοντας ως κριτήρια το γνωστικό και το ερευνητικό τους αντικείμενο.