Μαθήματα

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.

Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.
Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα υποχρεωτικά και τρία (3) μαθήματα επιλογής.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να διεξάγονται και Σάββατα ή Κυριακές.

Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν πέντε μαθήματα στα τρία εξάμηνα ως ακολούθως.