Μαθήματα

Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν τρία  (3)  μαθήματα υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής  ή  εκπονούν διπλωματική εργασία.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και διεξάγονται ως επί το πλείστων από Παρασκευή (απόγευμα) έως Σάββατο ή Κυριακή.