Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οικονομική Ενίσχυση ΠΜΣ

Η οικονομική ενίσχυση του ΠΜΣ γίνεται μέσω της καταβολής διδάκτρων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις και ανέρχονται στα 2.625€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση της ΣΕ.
Επιστροφή διδάκτρων σε κάθε εξάμηνο επιτρέπεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του φοιτητή, η οποία θα τεκμηριώνει εξαιρετικά σοβαρό λόγο για διακοπή της φοίτησης. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων και μοναδική αρμόδια για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης είναι η ΣΕ, με την επιφύλαξη της περίπτωσης διαφορετικού ορισμού από την κείμενη νομοθεσία.
Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κατόπιν εισήγησης της ΣΕ στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.