Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κριτήρια Επιλογής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα
  αποφοιτήσει, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και
  τον αριθμό τους.
 • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με την κατεύθυνση του
  προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο
  υποψήφιος.
 • Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό
  επίπεδο.
 • Τη βαθμολογία του υποψηφίου στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την
  επάρκεια του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα.
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
 • Τις συστατικές επιστολές.
 • Την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ καθώς και
  τη δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Την προσωπική συνέντευξη, εφόσον έχει ζητηθεί από την ΕΕΜΦ του ΠΜΣ.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας.