Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας ( ΑΙΤΗΣΗ αρχείο .doc ).
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών στο ΠΜΣ.
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
  • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνει ο υποψήφιος με σχετικά πιστοποιητικά (π.χ., Certificate of Proficiency in English, TOEFL) ή με άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά γίνεται δεκτός μόνο εφόσον προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έναρξη εγγραφών στο ΠΜΣ (προαιρετικό).
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές: Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ ή από άτομο το οποίο τους έχει επιβλέψει επαγγελματικά.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
  • Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.

Σχετικά με τις προθεσμίες δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας.