Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί & Πολιτική Συμπεριφορά

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα μπορούν να αντιληφθούν τον ρόλο και τη σημασία των θεσμών ως πυλώνων λειτουργίας της δημοκρατίας καθώς και του κοινωνικού κεφαλαίου ως μέσο ανάπτυξης διαχρονικά ποιοτικών και ισχυρών θεσμών που μπορούν να ενδυναμώσουν την δημοκρατική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία της πολιτικής συμμετοχής (ενεργής και άδηλης) ως φαινόμενο της δημοκρατικής οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης μιας χώρας. Τέλος θα είναι σε θέση να αναλύσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση των πολιτών για δημοκρατικούς θεσμούς και ιδιαίτερα για ασφάλεια ως βασικό υπόβαθρο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Στη βάση αυτών των αποτελεσμάτων οι σπουδαστές θα μπορούν να αναπτύξουν την κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των θεσμών και της πολιτικής συμπεριφοράς των ατόμων.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή στη δημοκρατία και την πολιτική συμπεριφορά
Πολιτική δημοκρατία και η σχέση της με την κοινωνική και οικονομική δημοκρατία
Δημοκρατία, κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνικοί θεσμοί
Πολιτική συμπεριφορά και θεσμοί
Αντιλαμβανόμενη ασφάλεια πολιτών και ζήτηση για θεσμούς ασφάλειας