Αγορές & Προϊόντα Παραγώγων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα έχουν το υπόβαθρο το οποίο αφορά τις αγορές και τα προϊόντα παραγώγων. Στα πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν θέματα αποτίμησης και στατικής και δυναμικής αντιστάθμισης κινδύνου, όπως επίσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακά συμβόλαια (futures & forwards) και συμφωνίες ανταλλαγών (swaps). Θα παρουσιασθούν το δυωνυμικό υπόδειγμα και το υπόδειγμα αποτίμησης των Black-Scholes για δικαιώματα προαίρεσης (options). Επισης, θα γινει αναλυτική παρουσίαση παραγώγων με υποκείμενα περιουσικά στοιχεία βασικά εμπορικά αγαθά (commodities). Τέλος, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορα θεμάτων σχετικών με τον υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk).

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Τα παράγωγα προϊόντα
Ενεργειακά συστήματα
Η λειτουργία των παραγώγων αγορών
Προθεσμιακά συμβόλαια, ΣΜΕ και απότιμηση
Αντιμετώπιση και μέτρηση του κινδύνου
Αγορές συναλλάγματος και παράγωγα
Εξειδικευμένα προϊόντα στις αγορές παραγώγων