Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθόδους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία μικροοικονομικής, βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομικής των επιχειρήσεων, και στρατηγικής διοίκησης. Το μάθημα επιδιώκει την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, αναλυτικής σκέψης και γνώσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και τα ηγετικά στελέχη αυτών συμπεριφέρονται και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες στον πραγματικό κόσμο για την δημιουργία οικονομικής αξίας, την επιβίωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξή τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοούν τη διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων και τα στρατηγικά διλήμματα με τα οποία μπορεί να έλθουν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στο πλαίσιο ενός δυναμικού ανταγωνισμού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον βέλτιστο προσδιορισμό των κάθετων και οριζόντιων ορίων της επιχείρησης, στην ανάλυση της αγοράς που λειτουργεί η επιχείρηση και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η επιχειρηματική επίδοση, στις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στη στρατηγική ηγεσία και τοποθέτηση της επιχείρησης για την απόκτηση και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και στις αποφάσεις από τους επικεφαλής και διαμορφωτές στρατηγικής για το εσωτερικό περιβάλλον και την οργάνωση της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους και τις θεμελιώδεις ικανότητες των οργανισμών.