Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές αρχές άσκησης οικονομικής πολιτικής και οι σχέσεις τους με τις επιδιώξεις και απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει σε διακριτές ενότητες τα είδη οικονομικής πολιτικής που μπορούν να ασκηθούν, την θεωρία που τις συνοδεύει, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν, τις εξωτερικότητες που παρουσιάζουν και τις διαφορές στην άσκησή τους. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος συνδυάζει τον τρόπο που επιδρούν οι οικονομικές πολιτικές με τις υπάρχουσες αρχές εθνικής ασφάλειας, τον τρόπο με τον οποίο οικονομικές πολιτικές μπορούν να σχεδιαστούν για να υποβοηθούν την εθνική ασφάλεια και τέλος προτείνονται συνδυαστικές αρχές άσκησης οικονομικών πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια ταυτόχρονα. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις προσομοίωσης άσκησης οικονομικών πολιτικών σε συνδυασμό με σενάρια εθνικής ασφάλειας καθώς και παρουσιάσεις ιστορικών γεγονότων που συνδυάζουν τις βασικές ενότητες του μαθήματος.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή (Το Περιβάλλον της Εθνικής Ασφάλειας ).
Δέσμη Μαθημάτων Ι (Οι Παράγοντες Ισχύος του Κράτους).