Διεθνείς Οργανισμοί

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Κατανόηση των βασικών εννοιών του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διεθνών οργανισμών. Ικανότητα να διαμόρφωσης επιλογών (options) στρατηγικής για την επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων ασφαλείας με βάση το διεθνές δίκαιο και διαμέσου των διεθνών οργανισμών.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή (Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο)
Δέσμη Μαθημάτων Ι. Επισκόπηση Διεθνών Συμβάσεων
Δέσμη Μαθημάτων ΙΙ. Χαρακτηριστικά διεθνών οργανισμών – Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Δέσμη Μαθημάτων ΙΙΙ. Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και το Σύμφωνο της Σαγκάης.