Αγορές Ενέργειας & Ενεργειακή Ασφάλεια

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Απόκτηση του υπόβαθρου το οποίο αφορά τη σχέση μεταξύ των αγορών ενέργειας και των στρατηγικών ενεργειακής ασφάλειας γενικώς αλλά και σε σχέση στον Αμυντικού τομέα, δίνοντάς τους έτσι την δυνατότητα στους σπουδαστές να προσεγγίζουν σφαιρικά και ολοκληρωμένα την συνολική του λειτουργία. Οι στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας ενισχύουν τις τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες του αμυντικού μηχανισμού, την ετοιμότητα του και την ικανότητά να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξει όλες τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες και υποδομές.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
1. Εισαγωγή στις μορφές και χρήσεις της ενέργειας
2. Ενεργειακά συστήματα
3. Αγορές Ενέργειας
4. Οι Ενεργειακές ανάγκες στην εθνική άμυνα.
5. Ενεργειακός σχεδιασμός, πολιτικές και στόχοι στον αμυντικό τομέα
6. Διαχείριση ενέργειας και περιβάλλον