Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Κατανόηση της σημασία της ισορροπίας μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ζητημάτων στη μακροοικονομική, κατανοήση τόσο διάφορων βραχυχρόνιων ζητημάτων, όπως ο οικονομικός κύκλος και η οικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, όσο και μακροχρόνιων όπως το φυσικό ποσοστό ανεργίας και ο επίμονος πληθωρισμός. Επιπρόσθετα, το συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις γνωστικό αντικείμενο της Διεθνής Οικονομικής, το οποίο αντλεί και χρησιμοποιεί στοιχεία από πολλούς κλάδους των Οικονομικών, προκειμένου να συμβάλλει στη διασαφήνιση και στην κατανόηση των αναπτυξιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των χωρών του κόσμου.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Η επιστήμη της Μακροοικονομικής: Κατασκευή υποδειγμάτων, εύκαμπτες και άκαμπτες τιμές.
Στατιστική και Μακροοικονομική: Εισόδημα, δαπάνη, κυκλική ροή, μέτρηση κόστους ζωής, μέτρηση της ανεργίας.
Εθνικό εισόδημα: Συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, συντελεστές παραγωγής, ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών.
Ανεργία: Απώλεια εργασίας, εύρεση εργασίας, φυσικό ποσοστό ανεργίας, ανεργία τριβής, ακαμψία του πραγματικού μισθού και ανεργία αναμονής.
Χρήμα και πληθωρισμός: Ποσοτική θεωρία χρήματος, πληθωρισμός και επιτόκια, ονομαστικό επιτόκιο και ζήτηση χρήματος.
Οικονομικές διακυμάνσεις: Συναθροιστική ζήτηση, Συναθροιστική προσφορά, Πολιτική σταθεροποίησης.
Αγορά προϊόντων και καμπύλη IS: Αγορά χρήματος και η καμπύλη LM, εισόδημα, ζήτηση χρήματος και καμπύλη LM.
Μελέτη της αλληλεξάρτησης της οικονομίας με την πολιτική για την αποτελεσματική κατανόηση των σύγχρονων οικονομιών σε ένα έντονα διεθνοποιημένο περιβάλλον.
Κατανόηση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.
Ανάλυση ζητημάτων διεθνών οικονομικών σχέσεων, όπως οι σχέσεις Βορρά – Βορρά (μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών) και οι σχέσεις Βορρά – Νότου (μεταξύ αναπτυγμένων χωρών του Βορρά και αναπτυσσόμενων χωρών του Νότου).
Ανάλυση των λεγόμενων μεταβατικών οικονομιών (Κίνα, Ανατολική Ευρώπη και χώρες της Σοβιετικής Ένωσης).
Παγκοσμιοποίηση και η ογκούμενη σημασία των περιφερειακών συνασπισμών και των διεθνών οργανισμών.