Ιδεολογία & Οικονομία

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Αντίληψη της έννοιας της ιδεολογίας, της κοινωνίας, της αλληλεπίδρασης τους, της ομοιότητας/διαφοράς της με την φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις μεθόδους επηρεασμού της ιδεολογίας και τι είναι ηγεμονία.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Ορισμός της ιδεολογίας
Ιστορική αναδρομή
Έννοια της κοινωνίας
Ιδεολογία – φιλοσοφία: Διαφορές, ομοιότητες
Τρόποι επηρεασμού της ιδεολογίας
Έννοια της ηγεμονίας