Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαιριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης (εναλλακτικές) καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα (MIS) ως εργαλείο για λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
1. Εννοιολογικός ορισμός της απόφασης
2. Λήψη αποφάσεων με συνθήκες βεβαιότητας
3. Λήψη αποφάσεων με συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου
4. Διαπίστωση του προβλήματος ή της ευκαιρίας
5. Ανάπτυξη /Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων
6. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
7. Επιλογή