Αρχές Χρηματοοικονομικής διαχείρισης & πολιτικής

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της Χρηματοοικονομικής διοίκησης των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών τόσο με την θεωρία όσο και με την πρακτική διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Το μάθημα εστιάζει στη δομή της επιχείρησης, στην έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος, στη χρήση και εφαρμογή επενδυτικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, στη διαδικασία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, και στο διεθνές περιβάλλον λειτουργίας τους.